GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1.Gelen yazıların Bölüm Başkanına iletilmesi,

2.Gelen belgelerinkayıt edilmesi ve sevk edilen birimlere yönlendirilmesi,

3.Bölüm Kurulu ve Akademik Kurul Kararlarının ve üst yazıların Bölüm Başkanı gözetiminde yazılması,

4.Giden evrakların kayıt edilmesi ve suretlerinin dosyalanması,

5.Belgelerin ilgili kişi veya birime teslim edilmesi,

6.Sınav ve ders programlarının ilan edilmesi ve Bölümle ilgili diğer duyuru işlemlerinin yapılması,

7.Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret, tek ders, bütünlemeve ek sınav duyurularının yapılması,

8.Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara katılması, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere görevlendirmesi yazışmalarınınyapılması,

9.Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

10.Öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ek ders ve sınav puantajlarının zamanında muhasebe birimine gönderilmesi,

11.Bölümle ilgili yazışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi ve zamanında ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak,

12.Kurallara uygun yazılmış(Bölümü ilgilendiren)öğrenci dilekçelerini kontrol ederek alıp, işleme koymak ve sonuçlandırmak,

13.Bölüm elemanları ile ilgili duyuruların panolara asılmasını, ilgililere ulaşmasını sağlamak,

14.Bölüm elemanlarının izin, rapor ve görevlendirme dosyalarını düzenli bir şekilde tutarak bu konularla ilgili yazışmaları yapmak, göreve başlama tarihleri ile ders telafi formlarını en kısa sürede dilekçeleri ile birlikte, resmi yazı ekinde ilgili birime ulaştırmak,

15.Bölüm panolarının tertip ve düzenini sağlamak, gereksiz ve zamanı geçmiş duyuruları kontrol ederek kaldırmak,

16.Eğitim-Öğretimle ilgili, haftalık ders programları, ders görevlendirmeleri ve sınav programlarını zamanında ilan edilmesinive öğretim elemanlarına dağıtılmasını sağlamak,

17.Dekanlık öğrenci işleri birimi ile koordineli çalışmak,

18.Bölüme ait resmi belge ve bilgileri ilgisiz kişilere vermemek, Bölümde gizliliğe önem vermek, işlemlerin doğru, hızlı ve güvenilir bir şekilde sonuçlanması ilkesinden ayrılmamak,

19.Yıllık izinler ve diğer idari izinlerin, işleri aksatmayacak ve Bölüm kapalı kalmayacak şekilde istenmesine dikkat etmek,

20.Bölümün kırtasiye, temizlik malzemesive demirbaş eşya ihtiyaçlarının zamanında istenip, temin edilmesini sağlamak,

21.Öğrencilere verilecek Burslarla ilgili işlemleriduyurmak,(Kısmi Zamanlı Öğrenci Bursu, Yemek Bursu, Dekanlık Bursuve diğer burslar )

22.Her ay düzenliolarak KZÖ’lerin puantajlarını hazırlamak,

23.Kurum dışından gelen Afişlerin, Seminerlerin, Duyuruları ilgili panolara asmak,

24.Bölüm içerisinde meydana gelen (Dershane, Lab. Odalar vb) bakım-onarım işlerinive eğitimi engelleyen aksaklıklarıDekanlığa bildirmek, 

25.Yaz okulundan faydalanmak isteyen öğrencilerindilekçeleriniDekanlığa göndermek,

26.Kurum dışından gelen iç ve dış postaları(kargo, tebligatvb.) ilgili kişilere ulaştırmak,

27.Enstitü’dengelen belgelerikayıt etmekve Anabilim DalıBaşkanına havale etmek,

28.Akademik KurulKararlarının ve üst yazılarınınAnabilim Dalı Başkanı gözetiminde yazmak,

29.Yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle ilgili evrakların Enstitüye ulaştırmak ve dosyalamak,

30.Derslere ait haftalık ders programını duyurmak,

31.Bahar ve Güz döneminde açılacak olan derslerle ilgili yazışmaları yapmak,

32.Seminer verecek öğrencilerin listesini hazırlamakve seminerden sonra seminer ile ilgili belgeleri Enstitü’yegöndermek,

33.Araştırma Görevlilerinin faaliyetraporları ve uzatma yazılarınıEnstitü’ye göndermek,

34.Doktora öğrencilerinin yeterlik sınav evrakları, tez konusu, sınav jürilerinin belirlenmesi, TİK sınavı, tez tutanağı, jüri önerisi, tez savunması yazılarını Enstitü’ye göndermek,

*Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur.