GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Yükseköğretim Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek.
 2. Bölümün eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin düzenli yürütülmesine yardımcı olmak.
 3. Kaynakların etkili, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak.
 4. Bölümle ilgili gelişmeleri takip etmek, yaşanan sorunları çözmek için gerekli toplantıları organize etmek.
 5. Bölümün faaliyet, stratejik plan ve performans kriterlerini hazırlanmasına katkıda bulunmak.
 6. Bitirme tezleri ve lisansüstü tezleri izlemek.
 7. Lisansüstü sınavlarına başvuran adayların sınavlarının yapılmasında ve danışmanlıkların belirlenmesinde bölüm başkanına yardımcı olmak.
 8. Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını değerlendirmek.
 9. Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek.
 10. Ders programlarının ve sınav programlarının yapılmasını ve öğretim elemanları ile öğrencilere duyurulmasını sağlamak.
 11. Ders bilgi paketinin hazırlanması ve güncellenmesinde bölüm başkanına yardımcı olmak.
 12. Bölüm WEB sayfası içeriğinin hazırlanması ve güncellenmesini sağlamak. 
 13. Ek ders ödemeleri ile ilgili belgeleri zamanında dekanlığa ulaştırmak.
 14. Bilimsel toplantıların düzenlenmesine, öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası faaliyetlerekatılmalarına yardımcı olmak.
 15. Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile ilgili faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak.
 16. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, hassas ve riskli görevlerin dikkate alınmasını sağlamak.
 17. Dekan, Dekan Yardımcısı ve Bölüm Başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.