GÖREV VE SORUMLULUKLARI


Birden  fazla  ana  bilim  dalı  bulunan  bölümlerde  bölüm  başkanı,  o  bölümün  aylıklı  profesörleri, 
bulunmadığı  takdirde  doçentleri, doçent de bulunmadığı taktirde yardımcı doçentleri arasından o bölümü 
oluşturan  anabilim  veya  anasanat  dalı  başkanlarının  15  gün  içinde  verecekleri  yazılı  görüşlerini  dikkate 
alarak bir hafta içinde fakültelerde, dekanca; fakülteye bağlı yüksekokullar ve konservatuvarlarda müdürün 
önerisi  üzerine  dekanca;  rektörlüğe  bağlı  yüksekokullar  ve  konservatuvarlarda  müdürün  önerisi  üzerine 
rektörce atanır. Dekan, atamaları rektörlüğe bildirir. 
Tek  anabilim  dalı  bulunan  bölümlerde  bölüm  başkanı;  bölümün  aylıklı  profesörleri,  bulunmadığı 
takdirde  doçentleri,  doçent  de  bulunmadığı  takdirde  yardımcı  doçentleri  arasından,  fakültelerde;  Bölüm 
Kurulunun  görüşü  alınarak  dekanca,  fakülteye  bağlı  yüksekokul  ve  konservatuvarlarda  müdürün  önerisi 
üzerinde  dekanca,  rektörlüğe  bağlı  yüksekokul  ve  konservatuvarlarda  müdürün  önerisi  üzerine  rektörce 
atanır. Dekan, atamaları rektörlüğe bildirir. 
Bölüm  başkanı  bölümdeki  öğretim  üyelerinden  iki  kişiyi  üç  yıl  için  başkan  yardımcısı  olarak 
atayabilir. Bölüm başkanı gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir. Bölüm başkanının görevi sona 
erdiğinde yardımcılarının görevleri de sona erer.
Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak 
bırakır.  Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle 
yeni bir bölüm başkanı atanır. 
Görevleri:
1.  Bölüm kurullarına başkanlık etmek.
2.  Bölümün misyonu ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak.
3.  Bölümün ihtiyaçlarını Dekanlık Makamına yazılı ve sözlü olarak bildirmek.
4.  Fakülte  Dekanlığı  ile  kendi  Bölümü  arasındaki  her  türlü  yazışmanın  sağlıklı  bir  şekilde  yapılmasını 
sağlamak.
5.  Varsa Bölüme bağlı Anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlamak.
6.  Bölümüne  bağlı  öğretim  elemanlarının  görev  sürelerinin  uzatılmasında  dikkate  alınmak  üzere  Bölüm 
görüşünü yazılı olarak Dekanlık Makamına bildirmek.
7.  Bölümün ders dağılımının öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak. 
8.  Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.
9.  Bölümü temsil etmek üzere Fakülte Kurulu Toplantılarına katılmak.
10.  Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek. 

11.  Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit etmek ve Dekanlığa iletmek.
12.  Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlamak. 
13.  Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretime yönelik sorunlarıyla yakından ilgilenmek.
14.  Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit ederek Dekanlığa iletmek.
15.  Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek, raporları Dekanlığa sunmak.
16.  Fakülte  Değerlendirme  ve  Kalite  Geliştirme  işlerini  yürüten  Dekanlık  Birimi  ile  eşgüdümlü  çalışarak 
Bölüme bağlı programların akredite edilme çalışmalarını yürütmek.
17.  Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik 
olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışmak.
18.  Fakülte Akademik Genel Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak.
19.  Bölümündeki  öğrenci-öğretim  elemanı  ilişkilerinin,  eğitim-öğretimin  amaçları  doğrultusunda,  düzenli 
ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
20.  Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapmak.
21.  Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlarmak.
22.  Bölüm ERASMUS ve Farabi  programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.
23.  Her öğretim yılı sonunda Bölümün geçen yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile ilgili raporu 
ve gelecek yıl için çalışma plânını Dekana sunmak.
24.  Bölümdeki dersliklerin, çalışma odalarının, atölyelerin, lâboratuarların ve ders araç-gereçlerinin verimli, 
etkili, düzenli ve temiz olarak kullanılmasını sağlamak.
25.  Bölüm öğrencilerinin kültürel, sosyal ve bilimsel etkinlikler düzenlemelerini teşvik etmek ve bu konuda 
onlara yardımcı olmak.
26.  Bölümün  her  düzeydeki  eğitim-öğretim  ve  araştırmalarından  ve  bölümle  ilgili  her  türlü  faaliyetin 
düzenli ve verimli olarak yürütülmesini, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak.

* Bölüm Başkanı, görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine 
getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur.